Maria Kylander, biskoparna och häxorna i Finspång

Någon gång omkring det hemska året 1600 föds Maria Kylander i Linköping, eventuellt 1599. År 1600 är året då fem adelsmäns huvuden rullar på Stora Torget efter att ha blivit dömda för förräderi av hertig Karl Vasa. Maria är dotter till prästen och rektorn på Linköpings skola Jonas Kylander och hans hustru kyrkoherdedottern Elin Håkansdotter (Haquini). År 1602 föds systern Brita och därefter bröderna Samuel (1608), Joel (ca 1610) och Daniel (1611). När bröderna föds har fadern vigts till biskop i Linköping stift, även om han ”medh gråtande tårar” försökt slippa detta tunga, svåra och besvärliga ämbete. Som biskop är han ändå ordningsam och vaksam, vilket på naturligtvis inte passar alla. Han driver igenom att ett gymnasium ska byggas och att domkyrkan ska renoveras efter danskarnas härjningar. Han lär också ha besökt inte mindre än 28 kyrkliga möten och riksdagar.

Jonas Kylander kommer från ytterst fattiga förhållanden. Han får tidigt utföra på tok för tung arbeten för en liten gosse. 1577 beger han sig, utan föräldrarnas vetskap, till Linköping för att studera. Han gör så stora fram steg att kyrkoherden i Vårdsberg Nils ”Nicholaus” Bjugg låter honom följa med sin son, Erich, till Uppsala för att studera 1583. Jonas kan dock inte stanna så länge i Uppsala utan måste flytta hem för att hjälpa sin fattiga mor med gården Drättinge i Gammalkils socken. 1586 kan han återvända till Uppsala och fortsätta sina studier. 1591 vigs han äntligen till präst av biskop Petrus Benedicti i Linköping. Tack vare samme biskop får han pengar till utlandsstudier. Han skrivs in i Wittenberg, två år till att börja med. Han får sedan också ett kungligt stipendium och kan fortsätta fem år till.

År 1619 gifter sig Maria med trettiotvåårige Petrus Jonae Bjugg. Han är född och uppvuxen i St Laurentii i Söderköping där fadern Johannes Haqvini Bjugg är kyrkoherde. Petrus är sedan ett år tillbaka kyrkoherde i Vårdsbergs socken, men innan dess har han varit med om riktigt otäcka saker.

Petrus påbörjar sina studier i Uppsala 1604. 1613 prästvigs han och hertig Johan och Maria Elisabet får en ny hovpredikant. Kanske är det hans koppling till Östergötland som gör att han får anställning hos hertigen. Hertig Johan är kung Johan III:s yngste son, tillsammans med Gunilla Bielke. Den 29 november 1612 gifter han sig, på slottet Tre Kronor, med sin kusin Maria Elisabet, dotter till Karl IX. De bosätter sig på Bråborgs slott utanför Norrköping.

Det är hertig Johan och hans hustru som startar de fasansfulla häxprocesserna i Finspång. De som har gått till historien som Sveriges första och grymmaste. Det hela börjar år 1611! Parets dåvarande hovkaplan (präst) Claudius Prytz anklagar en kvinna, som i folkmun kallas Tobo-häxan, för att ha förhäxat hertigen och hertiginnan. Hon döms som skyldig och avrättas i Söderköping. Vid sin avrättning ska hon ha gripit tag i prästens kappa där hon står i det brinnande bålet och närapå dragit med sig honom i elden. En ny lag utfärdas, som tillåter stränga och inte alltid rättvisa straff för trolldom.

Samma år, 1613, som häxprocessen inleds i Finspång kommer Petrus Bjugg för att arbeta hos hertig Johan och hans hustru. Nio unga flickor anklagas för att ha haft samröre med djävulen själv. Sju av dem nämns vid namn, grannflickorna Elin och Kerstin från Näs, Ingrid från Rippestorp, Margareta från Eketorp, Kirstin från Tråbrunna, Ingrid från Gållbo i Regna och Ingrid Orres från Vånga. Både tortyr och vattenprov används på order av hertigen. 1616 omnämns att mästerman var sysselsatt med att ”sänka trollkonor i vattnet och pina dem till en sann bekännelse”. Bränntänger och en sträckbänk tillverkas till häxprocessen. Elin i Näs är den första att bekänna.

År 1615 avbryter dock Petrus Bjugg sin tjänst hos hertigparet för att studera i Wittenberg, vilket gör att han inte finns med när flickorna ovan mister livet i det brinnande bålet.

När hertig Johan dör i början av år 1618 belönas Petrus Bjugg i hertigens testamente med två silverskålar om etthundraett lod. Dessa skålar kommer dock aldrig i Pertus ägo, troligen har de använts för att betala Älvsborgs lösen. Petrus får troligen som kompensation för dessa skålar istället ett skattefritt år på prästgården i Vårdsberg. Petrus blir ombedd att begrava hertig Johans änka Maria Elisabet när hon dör i slutet av samma år. En skröna i Gomér-släkten säger att Hans Holstensson (Mathias ana) från Gomma var frilloson till hertig Johan.

Maria och Petrus bor i Vårdsbergs prästgård och här föds första barnet, sonen Jonas. Han studerar också teologi och blir kyrkoherde i Kvillinge och Simonstorp. Han gifter sig med sin föregångare Petrus Petri Francks dotter Anna. Petrus Petri kom till Sverige från Alsace med drottning Maria Eleonora, gift med Gustav II Adolf. Petrus Petri anklagas för att ha grävt upp en kropp ur en grav för att de efterlevande inte betalat tillräcklig begravningsavgift, sk likstol.

Dottern Katarina (Karin) kommer härnäst. Hon gifter sig med Bengt (Benedictus Magni) Ristelius i hans andra äktenskap. Sedan kommer Malin, som gifter sig med Benjamin Tolja. Dottern Anna föds 1628 och gifter sig med Magnus Nicolai Klingius.

1627 grundas Linköpings gymnasium sannolikt efter påtryckningar av Marias pappa biskop Jonas Kylander. Jonas kusin Birger Kylander är lektor där 1628 och även Petrus får tjänst som teologie lektor. Tio år senare får han tjänsten som förste teologie lektor, men blir bara kvar ett år. Under åren här föds dottern Brita, som gifter sig med Michael Johannis Wattrangius och sonen Nils.

År 1628 får Linköping också sitt första boktryckeri tack vare Jonas Kylander. Det är också samma år som regalskeppet Vasa sjunker under jungfrufärden.

År 1630 dör Jonas Kylander. Han ligger begravd i Linköpings domkyrka. 1634 blir Marias bror Daniel lektor i Linköping. Samma år skriver han ett bröllopskväde som är det äldsta försöket att använda hexameter i sammanhängande text. Han är först gift med Helena ”Elin” Walleria och har barnen Cartharina och Daniel med henne. Hon dör 1640 och Daniel gifter eventuellt om sig. Han dör dock redan 1641 och lämnar efter sig vitsordet ”at han mycket berömligen informerat ungdomen. Han var en latinsk poët, däraf han lemnat flere prof, större delen konstigt inrättade et ad torturam cerebri nata”. Han är begraven i Linköpings domkyrka. Hans gravsten finns bevarad, även om den är mycket sliten.

Den 17 januari 1633 gifter sig Marias bror Samuel med Karin Holgersdotter. Samma år blir han auskultant i Svea hovrätt. Han är häradshövding i Ydre 1643 och assessor i Svea hovrätt 1651.

1639 påbörjar Peteus sin tjänst som kyrkoherde i Söderköping och familjen flyttar dit. Skönberga församling läggs som annex till St Laurentii. Det är lite oklart vilken prästgård familjen flyttar in i. Det låter som om de har tillgång till flera prästgårdar.

Det verkar helt klart har som om de har en bra tid här i Söderköping. Maria blir dock svagare och sjuk.

Drothems kyrka är ombyggd, men fanns på Petrus Bjuggs tid. Drothem var annexförsamling till Laurentii.
S:t Laurentii kyrka som har sett likadan ut sedan Petrus tid.
Skönberga kyrka, var annexförsamling till Laurentii.

Fram till år 1644 hålls Hammarkinds häradsting vid Skönberga kyrka. Här finns spöpåle, galgbacke, trämärr och tjuvakista.

År 1639 framställer Marias bror Joel till akademiska konsistoriet sin ”ödmiuka bön och begiäran att bekomma it promotorial till Regiam Majestatern om stependio et sumptu necessario att i fremmandhe landh continuera studia medica, all den stundh han sielff inthet så förmögen ähr, att han med egen penningh sigh ther uppehålla kan”. Och medel måste han ha fått eftersom han fortsatte sina medicinstudier i Franeker i Holland. 1644 blir han lektor i Linköping och 1648 kyrkoherde i Ekeby.

År 1642 dör Marias mamma Elin Håkansdotter och samma år blir Petrus utsedd till biskop i Viborgs stift. Det är ingenting som han själv önskar. Han skriver ett brev till drottning Kristina för att slippa detta ämbete. Maria är mycket sjuk och svag och klarar inte en resa över havet till Viborg, som ligger i nuvarande Ryssland. Det finns heller inte någon ordentlig bostad för biskopen där. Drottningen svarar och i brevet finns underskrifter från förmyndarregeringen. Bland dem finns bland annat Gabriel Oxenstierna, Gustaf Horn (son till Krister Horn som stod åtalad för förräderi mot hertig Karl 1600), Claes Fleming och Mathias Soop (kusin med Bengt Soop på Åkerholm). Petrus och hans familj ska få en ordentlig bostad, de garanteras en ordentlig farkost till resan, gymnasiet, grundat 1641, ska iordningställas och kunnig personal ska finnas där. Lönen för biskopen fastställs till 300 daler silvermynt och 300 tunnor spannmål.

Det är oklart om Petrus får med sig hustru till Viborg. Troligen blir hon och barnen kvar i Söderköping. Och det kanske är tur! När Petrus kommer till Viborg finns inget biskopshus, bara en tomt där borgarna slänger sitt avfall. Han korresponderar hela tiden med kungahuset för att förbättra villkoren för sig själv och sitt stift. 1643 höjs hans lön till 600 daler silvermynt och 400 tunnor spannmål. Men han trivs inte här. Han lär ha sagt att han hellre skulle vilja vara bondepräst i Sverige med prästlön och få föda från den egna åkern, än att vara ett stort namn med ett stort arbete.

År 1644 får han löfte om att gymnasiet ska få ett bekvämt auditorium och att biblioteket ska förbättras. Secundus teologie lektor ska få sin lön samt 30 tunnland spannmål. Filosofie lektor ska få sin lön och 10 tunnland spannmål. Det finns ett visst mått av eget intresse i att detta blir av. Samma år kommer nämligen svärsonen Magnus Nicolaus Klingius, gift med dottern Anna, som lektor på gymnasiet. Han blir senare kyrkoherde i Skärkind.

1647 får han ett medeltida gråstenshus i närheten av domkyrkan som biskopshus. Enligt beslut i Norrköping erhåller han också Vammelsuu by i Nykyrka socken med alla därtill lydande ägor och lägenheter i åker, äng, skog, mark, fiske och fiskevatten, kvarnställen, torp och torpställen. 1648 gör han om denna by till ett säteri.

År 1648 kommer ytterligare två av Petrus svärsöner för att arbeta som lektorer på gymnasiet. Michael Johannis Wattrangis, gift med dottern Brita, blir lektor i logik och Bengt (Benedictus) Magni Ristelius, gift med dottern Katarina ”Karin”, blir lektor i grekiska, logik och fysik. Året därpå kommer den första skolordningen gällande gymnasiet i Sverige.

Dottern Malin är gift med pastorn Benjaminus Matthiæ Tolja i Björkösom ligger ungefär fem mil söder om Viborg. Petrus har samlat alla döttrar hos sig, vilket leder till att jag misstänker att Maria Kylander nu är död. Det finns inget känt dödsdatum för henne.

1650 får Petrus ytterligare torp och laxfiske. 1651 får han den gamla biskopstomten att odla kål och kryddor på.

Petrus Bjugg deltar i många kyrkomöten. Han reser runt i sitt stift för att förbättra. Han ser till att det blir nya församlingar och han förespråkade att det skulle byggas ordentliga prästgårdar. Men resorna är ofta svåra och tär på hans hälsa.

1652 brinner det i Viborg och biskopshuset (gråstenshuset) drabbas hårt av lågorna. Petrus själv är nära att omkomma. Han får inget nytt biskopshus.

1653 gifter Petrus om sig med Katarina Lehusen. Hon är änka, sedan ett år tillbaka, efter borgaren och rådmannen Peter Frese.

På en resa i slutet av 1754 lider Petrus skeppsbrott och räddar sig med ”stor möda och livsfara”. Han blir så sjuk att blir sängliggande i ett par månader.

Petrus dödsdag är okänd men han begravdes 29 januari 1656 i Viborgs domkyrka. Med honom kom den kraftfulle man som stiftet saknat. Han var intresserad av sitt arbete och jobbade hårt med förbättringar. Han var en lärd, behaglig och försiktig man.

1 kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.